Импринт

Отговорен за този уебсайт е:

TE DEUM ADORAMUS Chamber Ensamble

бул. “Сливница”, бл. 14, ап, 15, София, България

tedeum.ad@gmail.com

 

Представител: 

Теодора Димитрова

 

ЕИК:

130320555

 

Дизайн и изпълнение:

Гергана Станилова

© IVOFORM

 

Отговорност:

Съдържанието на този уебсайт е внимателно проверено и създадено по най-добрия начин, който ни е известен. Въпреки това посочваме, че приносите на този уебсайт са само с информационна цел. Не поемаме отговорност за пълнотата, точността и актуалността на съдържанието на този уебсайт. Въпреки внимателния контрол на съдържанието се изключва всякаква отговорност за вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт и/или от разчитането на съдържанието на този уебсайт, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност.

 

Ограничения:

Не се поема никаква отговорност за съдържанието и дизайна на свързани, външни сайтове. Ние нямаме никакво влияние върху техния дизайн и съдържание, нито върху техните допълнителни оферти/връзки. Поради това с настоящото изрично се дистанцираме от цялото съдържание и дизайн на свързаните сайтове, управлявани от трети страни.

 

Авторски права и използване:

Всички права са запазени. Текстовете, снимките, графиките, анимациите, видеоклиповете и звуците, както и тяхното подреждане на този уебсайт, са обект на защита на авторското право. Авторът изрично ви предоставя правото да направите лично копие за ваша лична употреба. Не се предоставя обаче лиценз за използване на интелектуалната собственост на оператора на уебсайта или на трети лица. Съдържанието на този уебсайт не може да се използва, разпространява, копира, променя или предава с търговска цел. Посочва се, че съдържанието на този уебсайт е частично обект на авторско право на трети страни.

 

Нарушаване на правата на собственост:

Ако подозирате, че от този уебсайт се нарушават ваши права на собственост, моля, уведомете ни незабавно (по възможност по електронна поща), за да може бързо да се намери решение.

 

Препратки
Видеоклиповете, изображенията и снимките, използвани на този уебсайт, са лицензирани или предоставени от:
– © IVOFORM
– unsplash.com
– fontawesome.com
– vectorstock.com

Автори на произведенията са:
– © David Beale
– © iconStocker
– © Национален музикален театърл

TE DEUM ADORAMUS - Камерен ансамбъл